اخبار وب دا
01

اولین نشست روابط عمومی های حوزه سلامت استان در سال 91 برگزارشد.

اولین نشست روابط عمومی های حوزه سلامت استان در سال 91 برگزارشد.

مهمترین مسئله امروز بشر بحث سلامت است وتمامی دستگاههای اجرایی استان  به طور غیر مستقیم درگیر این امر حیاتی هستند ولی رسالت اساسی تامین سلامت مردم برعهده دانشگاه  علوم پزشکی است دکتر خیر الله اسداللی ادامه داد روابط عمومی خط مقدم فرهنگسازی سلامت به شمار می رود وکارشناسان این حوزه باید تلاشهای  بیشتری برای رسیدن دانشگاه  به اصل مهم تامین سلامت مردم انجام دهند ودر این راستا بیان اولویتها وبرنامه های بهداشتی ودرمانی مرتبط باسلامت مردم وارتباط بیشتر بارسانه های جمعی ومردم ضروری است وی ادامه اداد نقش روابط عمومی در تمامی سازمانها نقشی کاملا برجسته-مشخص وتعریف شده است واین نقش در دانشگاههای علوم پزشکی کشور وبه تبع ان دانشگاه علوم پزشکی ایلام  بیشتر نمود دارد ودلیل این امر گستردگی خدمات ارائه شده به مردم  است در تمامی بخش های درمانی -بیمارستانی –خدماتی –مرکز فوریت پزشکی وجاده ای وحتی خانه های بهداشت در دورترین نقاط استان است دکتر اسدالهی اضافه کرد روابط عمومی بازوان پرتوان مدیران ودستگاه هستند وباید بیشتر از همه با نقش های عمده روابط عمومی همچون خلاقیت ونواوری –فرهنگسازی سلامت –اعتبار سازی برای سیستم بهداشت ودرمان - ارتباط بامردم وانعکاس مشکلات ان ها –ارتباط بارسانه های جمعی مجهز شوند تا ازاین طریق زمینه های لازم برای بهبود شاخص های ارائه خدمات به مردم فراهم شود وی تاکید کرد رسالت روابط عمومی اشاعه دو بحث مهم ارتباط بیشتر مردم بامسئولین وارتباط مسئولین دانشگاه با پرسنل دانشگاه وانعکاس مشکلات انان است که باید اهتمام بیشتر ی نسبت به این مهم  توسط روابط عمومی صورت گیرد حچت السلام المسلمین خوش باور مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام نیز درادامه این نشست به بیان نقش های روابط عمومی از دیدگاه قران واحادیث پرداخته وگفت روابط عمومی ها ایینه های سازمانها وادارات هستند وهرچه شفافتر باشند وصادقانه ترعمل کنند عملکرد ان ها در خدمات رسانی به مردم بیشتر است ورضایتمندی از خدمات نیز بیشتر می شود وی در بخشی دیگر از سخنان خود به بیان شاخص های برای بهبود روابط عمومی ها اشاره کرد وادامه داد در در جه اول باید مبنای کار روابط عمومی ومتولیان این حوزه کار برای خدا و رضایت خلق خدا باشد سپس داشتن تخصص وتبحر وخلاقیت ونواوری لازمه کار روابط عمومی است وی  اطلاع رسانی  به موقع واطلاع یابی از مسائل –تحلیل گر بودن - داشتن صداقت در کار رااز دیگر شاخصهای روابط عمومی کارامد دانست. مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام نیز در ادامه این  نشست گفت روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم با مسئولین هستند واز طرفی دیگر رسالت خطیر بیان مشکلات ودیدگاههای پرسنل به مسئولین را برعهده دارند دکتر کارگر ادامه داد این نشست با محور بحث وتبادل نظر در خصوص برنامه های روابط عمومی برای ارتباط بیشتر با مردم ومسئولین دانشگاه وشیوه های فرهنگسازی موثرتر سلامت برگزارشده است وی به راه اندازی سایت وب دا اشاره کرد وادامه داد استان ایلام به عنوان ششمین استان کشور موفق به راه اندازی سایت وب دا شده است که با راه اندازی ان تمامی اخبار –اطلاعات ورویداد های دانشگاه  در حوزهای مختلف بصورت روزانه قابل دریافت وانعکاس است گفتی است در این نشست  مسئولین روابط عمومی شبکه های بهدلشتی ودرمانی سطح استان  وروابط عمومی بیمارستان های استان نکته نظرتات خود را مطرح کردنددر این جلسه پیشنهاد های شامل  اختصاص بودجه اختصاصی برای برنامه های روابط عمومی های دانشگاه –بهبود امکانات وتجهیزات واحد های روابط عمومی شبکه ها –معاونتها وبیمارستانهای استان –خرید تجهیزات ارتباطی واینترنتی برای این واحد ها – تخصصی تر شدن جایگاه روایط عمومی ها در دانشگاه وایجاد پست سازمانی برای ان -اختصاص ساعات اظافه کار وتشویق کار شناسان این حوزه ازاین طریق –ایجاد حساسیت در بین مدیران برای توجه وحساسیت به امر روابط عمومی –برگزاری اردوی زیارتی به مقصد مشهد مقدس برای مسئولین روابط عمومی وخانواده های انها ارائه شد وانان خواستار مساعدت بیشتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای پیگیری   خواسته هایشان شدند 

روتیتر
تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (850)
کد خبر: 450
  • اولین نشست روابط عمومی های حوزه سلامت استان در سال 91 برگزارشد.
جستجو