رابطين روابط عمومي در شهرستانها
نام واحد
رابط
شماره همراه
شماره تماس
نمابر
معاونت درمان
محمد نبی خانی اکبری
09183413924
33337542
33337180-084
 معاونت بهداشتی  نوراله رستمی  09188410803  08432228180  -
معاونت غذا و دارو
علی اشرف اسدی
09188401660
32232520
32232521-084
 معاونت توسعه  کاظم شفیعی  -  -  -
معاونت فرهنگی و دانشجویی ملوک رحمانی 09018042354 - -
دانشکده پیراپزشکی  طالب باقی   -
دانشکده دندانپزشکی علی عباس خورانی 09188400446 - -
دانشکده پرستاری و مامایی علی اکبر جمالوندی 09183460566 - -
 دانشکده بهداشت تفرجی یگانه  09183411645   -
شبکه آبدانان
علی حسنوند
-
-
-
شبکه دهلران
نعمت اله رضایی
09181410393
7224446
7224446-0842
بیمارستان شهداء دهلران معصومه نیازی 09367988376 - -
بیمارستان امام خمینی (ره)
مجتبی خلفی
09185480226
33338227
33338754-084
بیمارستان آیت اله  طالقانی
مجتبی صفری
09188424467
32231396
32232350-084
بیمارستان شهید مصطفی(ره)
عبداله ملکی
09183414612
33338455
33338455-084
شبکه بدره رسول ملکی 09187695852 - -
شبکه ایوان
علی خان حاتمی
09181420835
3234258
3233500-0843
بیمارستان امام رضا ایوان عبدالرضا علی پناهی 09188418474 - -
شبکه سیروان
حمزه حیدری
09390320239
4224665
4224668-0843
شبکه چرداول غلامرضا پوراکبری - - -
بیمارستان امام علی سرابله مرتضی جعفری 09183433646 - -
شبکه دره شهر
عسگر حاجی نژاد
09183438875
5224708
5224991-0843
بیمارستان  ولیعصر دره شهر داریوش دولتیاری - - -
شبکه مهران
سجاد توان
09183454310
8223401
8223402-0843
 بیمارستان امام حسین مهران  محمد انصاری  09183424454  -  -
شبکه ملکشاهی
کریمی
09188416753
8545442
8545442-0843
مرکز بهداشت شهرستان 
زهرا شریفی
09376425272
33331132
-
 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان عباس زیدی  09183424985  33334466  -

 

جستجو