شماره: 22020
1397/12/05
جلسه خدمت و مدیریت کلان درمان در دانشگاه برگزار شد
جلسه خدمت و مدیریت کلان درمان در دانشگاه برگزار شد

 

در راستای هماهنگی جهت ارایه خدمت و مدیریت کلان درمان جلسه ای در دفتر معاونت درمان با حضور معاون درمان و مدیر درمان و روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه و مدیران و کارشناسان ستادی برگزار گردید.

 

گفتنی است مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه برنامه های ارتقای هتلینگ تا پایان سال ثبت اطلاعات در سامانه های وزارتی . تهیه و تنظیم به موقع اسناد و  ..... بوده است.

 

در ادامه این جلسه نیز معاون درمان، مدیر درمان و مدیران ستادی این حوزه و همچنین روسای بیمارستان های تابعه دانشگاه به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در رابطه با موضوع جلسه پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©