شماره: 27851
1399/01/07
استقرار کشیک سندرمیک بیماری ها (کرونا ویروس) مستقر در پلیس راه پلدختر - درّه شهر
استقرار کشیک سندرمیک بیماری ها (کرونا ویروس) مستقر در پلیس راه پلدختر - درّه شهر

کشیک امروز سندرمیک بیماری ها (کرونا ویروس) مستقر در پلیس راه پلدختر - درّه شهر توسط کارشناس مبارزه با بیماری ها شبکه بهداشت و درمان درّه شهر مستقر بوده است.

شایان ذکر است طی این کشیک که توسط مهندس سلیمانی صورت گرفت، تعداد ۵۸۰ نفر مورد تب سنجی قرار گرفت.
حق انتشار محفوظ است ©