شماره: 35490
1400/06/23
برگزاری جلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
برگزاری جلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
جلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین آموزشی و درمان و اساتید گروه میکروب‌شناسی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است که اعضای این جلسه در رابطه با موضوعات مطرح‌شده از جمله مجوز راه‌اندازی PHD رشته میکروبیولوژی و مسائل مربوط به آن‌ به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ گردی
حق انتشار محفوظ است ©