رابطين روابط عمومي
نام واحد
رابط
شماره همراه
شماره تماس
نمابر
معاونت درمان
محمد نبی خانی اکبری
09183413924
33337542
33337180-084
 معاونت بهداشتی  نوراله رستمی  09188410803  32228180  
معاونت غذا و دارو
روح اله میرزایی
09183419139
32232520
32232521-084
 معاونت توسعه رضا چراغی 09188435784 

معاونت فرهنگی و دانشجویی مالک کمالوندی


 معاونت آموزشی رامین اناری       
معاونت تحقیقات و فناوری  سعاده فاروقی فرد  09189448856     
دانشکده دندانپزشکی علی عباس خورانی 09188400446

دانشکده پرستاری و مامایی عیسی کرم بیگی 09182596488 32227116
 دانشکده بهداشت روناک قبادی 
شبکه آبدانان
علی حسنوند

 بیمارستان رسول اکرم آبدانان  روح اله مولایی 09189891275  33622410   
شبکه دهلران
کرم رضا شیخی
09189425392
7224446
7224446-0842
بیمارستان شهداء دهلران حسین قاسمپور 09333074474 33724448
بیمارستان امام خمینی (ره)
مجتبی خلفی
09185480226
33338227
33338754-084
بیمارستان آیت اله  طالقانی
مجتبی صفری
32231396
32232350-084
بیمارستان شهید مصطفی(ره)
عبداله ملکی
09183414612
33338228
33338455-084
شبکه بدره رسول ملکی 09187695852
شبکه ایوان
علی خان حاتمی
09181420835
3234258
3233500-0843
بیمارستان امام رضا ایوان عبدالرضا علی پناهی 09183418474 33232752
شبکه سیروان
حمزه حیدری
09188418812
34724522
4224668-0843
شبکه چرداول مریم صفری 09180587150 34222357
بیمارستان امام علی سرابله محمد صادق محمدی 09187469173
شبکه دره شهر
عسگر حاجی نژاد
09183438875
35224708
5224991-0843
بیمارستان  ولیعصر دره شهر احد بساطی
35224389
شبکه مهران
سجاد توان
09183454310
8223401
8223402-0843
 بیمارستان امام حسین مهران  محمد انصاری  09183424454
مرکز بهداشت شهرستان 
احمد صفار
09182403029
33333127

 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان عباس زیدی  09183424985  33334466

 

جستجو