محبوب رستم زاد
 
سمت:مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
     
مدرک و رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
 
ایمیل:mahbobrostam58@gmail.com
                               
مریم شیربیگی
 
سمت:کارشناس آی تی روابط عمومی
 
مدرک و رشته تحصیلی:
فوق لیسانس-مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 
ایمیل:shirbeigi-m@medilam.ac.ir
مقدم کریمی
 
سمت:کارشناس روابط عمومی 
           
مدرک و رشته تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی 

ایمیل:moghadamkarimi@yahoo.com
 

پیمان کمالوندی

سمت:کارشناس روابط عمومی

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی روانشناسی

ایمیلpaymankamalvandi@gmail.com